ARTIKEL 1  VERPLICHTINGEN VAN RIJSCHOOL NO STRESS

1.1  Instructeur
Je krijgt praktijkles van een instructeur die aan de eisen voldoet van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM). De instructeur is in het bezit van een geldig ‘WRM bevoegdheidspas”.

1.2  Reservering examen
Het rijexamen wordt door Rijschool No Stress binnen twee weken gereserveerd nadat je de volledige examenkosten betaald hebt. Rijschool No Stress berekent de netto examenkosten van het CBR één op één door, zonder extra commerciële opslagen.

1.3  Lesauto tijdens examen
Je legt het rijexamen in principe af met de auto waarin je de rijlessen hebt gehad. In geval van overmacht kan het echter gebeuren dat je het examen aflegt in een gelijkwaardige vervangende lesauto.

1.4  Lesuren
De rijlessen worden in principe gegeven in blokken van 90 aaneengesloten minuten en worden volledig benut door de leerling. Je wordt in principe gehaald door de instructeur en rijdt zelf naar de eindbestemming. We streven ernaar dat je geen andere leerlingen ophaalt of wegbrengt (en andersom). Bij onvoorziene omstandigheden – zoals files of andere onverwachte situaties – kan de instructeur er in overleg met jou voor kiezen om incidenteel van af te wijken.

1.5  Goed verzekerd
Rijschool No Stress heeft voor het geval er een ongeval of calamiteit gebeurt – waarvoor ten opzichte van jou als leerling aansprakelijkheid geldt – een goede en passende bedrijfsverzekering afgesloten.

1.6  Ziekte instructeur
Indien de lessen niet door kunnen gaan als gevolg van ziekte van de instructeur of een ongeval, mogelijk onveilige weer- en/of verkeersomstandigheden word je hiervan tijdig op de hoogte gesteld. Er wordt dan zo spoedig mogelijk een nieuwe lesafspraak gemaakt en zonodig een vervangende instructeur ingezet. Als je zo’n alternatieve les niet wilt kun je geen aanspraak maken op enige restitutie en/of schadevergoeding van les- en/of examengelden.

ARTIKEL 2  JOUW VERPLICHTINGEN ALS LEERLING

2.1  Leeftijdsgrens leerlingen
Om praktijklessen te volgen moet je tenminste 16,5 jaar zijn. Tevens dien je tijdens de lessen altijd een voor Nederland geldig legitimatiebewijs bij je te hebben.

2.2  Klaar staan voor de lessen
Je zorgt er zelf voor om op tijd en op de afgesproken plaats voor de rijles klaar te staan. Ben je iets te laat, dan wacht de instructeur maximaal 15 minuten op de afgesproken plaats. Ben je er dan nog niet, dan heeft Rijschool No Stress het recht om de les in rekening te brengen.

2.3  Afzeggen van rijlessen
Je kunt een rijles tot uiterlijk 24 uur voor de starttijd zonder kosten afzeggen of laten verschuiven. Daarna heeft Rijschool No Stress het recht om de les volledig in rekening te brengen in verband met de gereserveerde tijd. Bij vooraf in rekening gebrachte lesbundels worden de betreffende lesuren in mindering gebracht. Als je een les vergeten bent en deze hierdoor niet door kan gaan wordt de lestijd volledig in rekening gebracht.

2.4  Medische informatie en invloed rijvaardigheid
Je verstrekt op eigen initiatief alle noodzakelijke informatie over jouw medische en of psychische toestand aan Rijschool No Stress. Vanzelfsprekend gaan alle leden van Team Rijschool No Stress 100% discreet om met alle privacygevoelige informatie die hen – op welke wijze dan ook – ter ore komt.

2.5  Meldingsplicht gebruik medicijnen, alcohol of drugs
Je bent verplicht voorafgaand aan de start van de rijles eventueel gebruik van medicijnen, alcohol en of drugs bij je instructeur te melden, voor zover kan worden ingeschat dat deze de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden. Als jouw instructeur twijfel heeft over het wel of niet gebruikt hebben van de hiervoor voorgenoemde middelen heeft deze het recht de les te annuleren of af te breken. De lestijd wordt dan wel doorberekend. Indien je iets verzwijgt uit wat in 2.4 vermeld staat, heeft Rijschool No Stress het recht de lessen per direct te beëindigen zonder enige restitutie van lesgelden. Bij schade en/of bekeuringen die ontstaan als gevolg van de in 2.4 en 2.5 genoemde situaties heeft Rijschool No Stress het recht dit volledig te verhalen op de leerling.

ARTIKEL 3  VOORWAARDEN VAN BETALINGEN

3.1  Betaling losse lessen
Contante betalingen van losse lessen dienen voorafgaand aan de les volledig bij de instructeur te zijn voldaan.

3.2  Betaling lesbundels
Voor betalingen van lesbundels dient het volledige bedrag van de in rekening gebrachte lesbundel uiterlijk drie werkdagen voor aanvang van de eerste les voldaan te zijn.

3.3  Procedure bij niet (volledige) betaling
Bij niet tijdige betaling hanteert Rijschool No Stress de volgende procedure: Als er een achterstand in de betaling ontstaat, krijg je in eerste instantie een mondelinge of telefonische herinnering. Als er dan nog steeds niet is betaald ontvang je 8 dagen na de waarschuwing een in gebreke stelling van de achterstand via een brief of e-mail. Rijschool No Stress heeft het recht het bedrag van de achterstand te verhogen met tenminste €25,00 aan administratiekosten. Bovendien zal Rijschool No Stress rente vragen over het verschuldigde bedrag nadat er 14 dagen zijn verstreken na de factuurdatum. Deze rente bedraagt de wettelijke rente vermeerderd met 2% op jaarbasis. Als je ondanks eerdere herinneringen en niet nagekomen betalingsafspraken nog steeds niet betaald hebt, schakelt Rijschool No Stress een incassobureau in. Alle extra kosten die hierdoor ontstaan zijn voor rekening van jou.

3.4  Procedure bij niet (volledige) betaling voor je examen
Uiteraard zorgen wij ervoor dat voorafgaand aan een examen alle uren, examens en diensten correct zijn gefactureerd. Drie dagen voordat je examen doet dienen alle openstaande facturen volledig betaald te zijn. Als dat (zonder overleg met Rijschool No Stress) nog niet is gebeurd zal het examen niet doorgaan.

3.5  Restitutie van lesgelden na behalen rijbewijs
Als je een lesbundel hebt aangeschaft en je behaalt je rijbewijs terwijl je de lesbundel nog niet volledig benut hebt, kan in overleg restitutie worden gegeven over de resterende lesuren, met aftrek van de binnen de lesbundel gegeven korting.

3.6  Voortijdig stoppen met lesbundels
De meeste leerlingen kiezen voor een voordeelbundel met een vooraf afgesproken aantal lesuren (30, 20, 10 of 5 uren). Zo’n bundel koop je met een flink prijsvoordeel. Als je op eigen initiatief en zonder zwaarwegende redenen stopt met de lessen, wordt geen restitutie verleend van reeds betaalde lesgelden. Alleen in uitzonderingsgevallen, zoals ernstige ziekten of aandoeningen waardoor op doktersvoorschrift niet meer mag worden gereden, kan in overleg met de directie restitutie worden verleend van het resterende lesgeld. Dit gaat dan als volgt: de reeds geleste uren worden met terugwerkende kracht berekend voor het losse lestarief van €80,00 per uur. Het resterende bedrag wordt dan gecrediteerd. Op zich logisch natuurlijk, want je hebt niet het volledige aantal uren van de afgesproken bundel gelest en dan vervalt het ‘recht’ op het voordeeltarief.

ARTIKEL 4  ANNULERING RIJEXAMENS

4.1  Niet verschijnen bij examens
Als je niet of te laat op het examen verschijnt vanwege oorzaken die aan jouzelf toegerekend kunnen worden, moet je zelf de kosten dragen voor een nieuwe aanvraag. Het betreffende examen komt dan te vervallen en de kosten zijn voor jouw rekening.

4.2  Annulering wegens slecht weer
Als het rijexamen niet doorgaan wegens slecht weer, bijvoorbeeld door ijzel of sneeuw, dan hoef je het nieuwe examen niet zelf te betalen. Overigens is het CBR de instantie die bepaalt of een rijexamen wel of niet doorgaat. Rijschool No Stress heeft dan wél het recht om aan jou de kosten van één rijles te berekenen.

ARTIKEL 5  BEËINDIGING VAN OVEREENKOMSTEN

5   Ontbinding van lesovereekomsten
Rijschool No Stress heeft het recht om alle vormen van overeenkomsten te ontbinden bij een sterk vermoeden dat jij opzettelijk geen en of onjuiste informatie hebt gegeven aan de rijschool (zie artikel 2.5). Dit geldt ook als er een sterk vermoeden is dat jij opzettelijk niet meewerkt aan de vooruitgang van de lessen.

ARTIKEL 6 AANVULLENDE AFSPRAKEN

6  Aanvullende afspraken
Rijschool No Stress kan als het nodig is aanvullende afspraken met jou maken. Deze worden dan vastgelegd in PlanGo. Net als op alle andere lesovereenkomsten zijn deze algemene voorwaarden ook van toepassing op eventuele aanvullende overeenkomsten.

ARTIKEL 7 LESBUNDELS

7  Werking van lesbundels
Het aantal lessen dat in een bundel van lesuren wordt aangeboden vertegenwoordigt niet de opleidingsduur. Als je aan het einde van een lesbundel nog niet toe bent aan het praktijk examen, dan moet je in overleg met je instructeur eerst extra lessen volgen tot je klaar bent voor het examen.


ARTIKEL 8  VRIJWARING

8.1  Bekeuringen, schade en medicatie
Als je tijdens de rijles of het rijexamen een bekeuring krijgt en of schade veroorzaakt aan derden, dan gelden de volgende afspraken:

  1. Rijschool No Stress kan jou normaal gesproken niet aansprakelijk stellen voor boetes en schade veroorzaakt aan derden. Rijschool No Stress draagt zelf het risico;
  2. Als je je in de auto zodanig opzettelijk misdraagt dat er ondanks ingrijpen van de instructeur een aanrijding plaatsvindt, dan kan je wel aansprakelijk worden gesteld;
  3. Het is ten zeerste verboden om tijdens de rijles onder invloed van alcohol en andere middelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden, te zijn. Als na een aanrijding blijkt, dat je onder invloed was, dan kan jij aansprakelijk worden gesteld;
  4. Het is overigens ook verboden om medicijnen te nemen waardoor tijdens de rijles de rijvaardigheid kan worden beïnvloed. Dit staat overigens duidelijk op de verpakking. Ook dan kan je bij een aanrijding aansprakelijk worden gesteld. Neem altijd vooraf contact op met Rijschool No Stress als je dergelijke medicijnen moet gebruiken.

8.2  Ontzegging van de rijbevoegdheid
Rijschool No Stress zal jou vragen of je een ontzegging van de rijbevoegdheid hebt. Je mag in zo’n geval ook geen lesauto besturen. Als je dan tóch rijlessen neemt, kan je aansprakelijk worden gesteld voor eventuele (financiële) gevolgen zoals boetes en of schade veroorzaakt aan derden. Als je hier niet naar gevraagd wordt, dien je het zelf evengoed op eigen initiatief te melden bij je instructeur.